ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ ഒരേഒരു പ്രബല സംഘടന KERALA MUNICIPAL & CORPORATION STAFF ASSOCIATION (KMCSA) കെ.എം.സി.എസ്.എ നേതൃസംഗമം 2018 മെയ് 11, 12 തീയതികളില്‍ റൈഫിള്‍ ക്ലബ്, മുട്ടം, തൊടുപുഴ വച്ച് നടക്കുന്നു.
കെ.എം.സി.എസ്.എ നേതൃസംഗമം - 2017 മേയ് 19, 20 തിയതികളിൽ തിരൂരില്‍ വച്ച് നടന്നു. കെ.എം.സി.എസ്.എ - *************************
നഗരവീക്ഷണം കെ.എം.സി.എസ്.എ മുഖമാസിക എല്ലാ മാസവും പുറത്തിറങ്ങുന്നു