ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ ഒരേഒരു പ്രബല സംഘടന KERALA MUNICIPAL & CORPORATION STAFF ASSOCIATION (KMCSA)
കെ.എം.സി.എസ്.എ നേതൃസംഗമം - 2018 മേയ് 11, 12 തിയതികളിൽ തൊടുപുഴ റൈഫിള്‍ ക്ലബ്ബില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നു. കെ.എം.സി.എസ്.എ - *************************
നഗരവീക്ഷണം കെ.എം.സി.എസ്.എ മുഖമാസിക എല്ലാ മാസവും പുറത്തിറങ്ങുന്നു

Friday, December 26, 2014


മുനിസിപ്പൽ ജീവനക്കാർക്ക് പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Monday, September 29, 2014

 PROBATION DECLARATION CIRCULAR IN MUNICIPAL COMMON SERVICE

Friday, September 12, 2014

ORDERS-KMCSA

 2017 

2017 - സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷന്‍  23.5.17 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത് 
2017- LDC promotion 2017 order published on 11.4.17 TO SEE CLICK HERE

*******************************************************************************


SENIOR CLERK GENERAL TRANSFER -2016 QUEUE LIST PUBLISHED TO SEE CLICK HERE


OFFICE ATTENDANT - TRANSFER ORDER PUBLISHED ON 18.06.16 TO VIEW CLICK HERE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HI-Ist promotion order published on 13.10.14
ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ-2 താത്ക്കാലിക ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്

മുനിസിപ്പൽ ജീവനക്കാർക്ക് പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ 

Candidates advised by the KPSC for appointment of the post of Municipal Secretary Gr.III

LDC/BC New Gradation list in Municipal Common Service

Seniority list of Librarian in Municipal Common Service 

Final Gradation list of Drivers in Municipal Common Service 

Fair Copy Supdt. Gradation list in Municipal Common Service

Gradation List of Selection Grade Typist in MCS 

Gradation List of Senior Grade Typist in MCS (2014)

Gradation List of UD Typist in Municipal Common Service (2014)

ബാർ ലൈസൻസ്  വിജ്ഞാപനം 

Probation Declaration Circular in Municipal Common Service 

HC/RI- transfer and  UD -promotion - published on 2.6.15

Supdt Transfer and HC/RI promotion - published on 2.6.15

HS, HI-I, HI-II JHI-I, JPHN, PHARMACIST PROMOTON AND TRANSFFER PUBLISHED ON 20.6.15
PROMOTION - SENIOR CLERK TO HC/RI PUBLISHED ON 20/6/15

CLASS IV - LDC/BC PROMOTION PUBLISHED ON 07/7/2015
CLASS IV തസ്തികയിൽ നിന്ന` LDC/BC തസ്തികയിൽപ്രൊമോഷൻ 
DRIVER LDV & HDV 2:2:1 RATIO PROMOTION ORDER PUBLISHED ON 3.8.15

DRIVER (HDV)- RATIO PROMOTION ORDER PUBLISHED ON 03/08/2015

DRIVER (LDV)-RATION PROMOTION ORDER PUBLISHED ON 03/08/2015

ONAM-BONUS, ADVANCE ORDER  PUBLISHED ON 7/8/15

ONAMA- FESTIVAL ADVANCE ORDER


HI IST PROMOTION AND TRANSFER ORDER PUBLISHED ON 9/2/16

hi ist transfer order 

TYPIST FINAL GRADATION LIST PUBLISHED ON 11.2.16

LDC/TYPIST 10% SENIORITY

UNIFORM PATTERN OF JHI, HI, HS

Tuesday, August 19, 2014

Drive gradation list in Municipal common service

Office attendant general transfer Q list in Municipal Common service