ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ ഒരേഒരു പ്രബല സംഘടന KERALA MUNICIPAL & CORPORATION STAFF ASSOCIATION (KMCSA)
കെ.എം.സി.എസ്.എ നേതൃസംഗമം - 2017 മേയ് 19, 20 തിയതികളിൽ തിരൂരില്‍ വച്ച് നടന്നു. കെ.എം.സി.എസ്.എ - *************************
നഗരവീക്ഷണം കെ.എം.സി.എസ്.എ മുഖമാസിക എല്ലാ മാസവും പുറത്തിറങ്ങുന്നു

Tuesday, August 4, 2015

FORMS

KERALA MUNICIPAL & CORPORATION STAFF ASSOCIATION : ORDERS-KMCSA

KERALA MUNICIPAL & CORPORATION STAFF ASSOCIATION : ORDERS-KMCSA: HI-Ist promotion order published on 13.10.14 ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ-2 താത്ക്കാലിക ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ് മുനിസിപ്പൽ ജീവനക്കാർക്ക് പങ്കാളിത...

Friday, May 29, 2015


Posted by Jayakumar Sadananda on Friday, May 29, 2015