ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ ഒരേഒരു പ്രബല സംഘടന KERALA MUNICIPAL & CORPORATION STAFF ASSOCIATION (KMCSA)
കെ.എം.സി.എസ്.എ നേതൃസംഗമം - 2017 മേയ് 19, 20 തിയതികളിൽ തിരൂരില്‍ വച്ച് നടന്നു. കെ.എം.സി.എസ്.എ - *************************
നഗരവീക്ഷണം കെ.എം.സി.എസ്.എ മുഖമാസിക എല്ലാ മാസവും പുറത്തിറങ്ങുന്നു

Tuesday, April 19, 2016

KMCSA - NAGARAVEEKSHANAM


Enlarge this document in a new window
Publisher Software from YUDU

Friday, April 8, 2016

KERALA MUNICIPAL & CORPORATION STAFF ASSOCIATION : കെ.എം.സി.എസ്.എ  പോർട്ടിക്കോ മീറ്റിംഗ്  12.4.16  ചൊ...

KERALA MUNICIPAL & CORPORATION STAFF ASSOCIATION : കെ.എം.സി.എസ്.എ  പോർട്ടിക്കോ മീറ്റിംഗ്  12.4.16  ചൊ...: കെ.എം.സി.എസ്.എ  പോർട്ടിക്കോ മീറ്റിംഗ്  12.4.16  ചൊവ്വ 1 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു . സംസ്ഥാന, ജില്ലാ നേതാക്കൽ പങ്...
കെ.എം.സി.എസ്.എ  പോർട്ടിക്കോ മീറ്റിംഗ്  12.4.16  ചൊവ്വ 1 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു . സംസ്ഥാന, ജില്ലാ നേതാക്കൽ പങ്കെടുക്കുന്നു . എല്ലാ അംഗങ്ങളും  പങ്കെടുക്കണമെന്ന് താത്പര്യപ്പെടുന്നു